نحوه کسب امتیاز

به ازای هر 150.000 تومان خرید 1 امتیاز دریافت می نمایید.


در انتهاي هر فاكتور، جمع خريد شما مشخص شده است که مجموع امتیاز شما لحاظ می‌گردد.
در این حالت تخفیفات اختصاصی بر اساس شرایط و ایّام خصوصی هر مشترک به ایشان تعلق می‌گیرد.
لازم به ذکر است که به کلیه خریدها در تمامی شرایط امتیاز تعلق می‌گیرد.

توجه: مشتریانی که فاصله بین دو خریدشان بیش از 6 ماه باشد، یک گروه تنزل میابند.

نام گروه

حجم خرید/هزار تومان

امتیاز بندی

 شارژ کیف پول

گروه غیر فعال

0-600

0-4

0

گروه برنزی

600-210

4-14

3%

گروه نقره ای

210-420

14-28

5%

گروه طلایی

420به بالا

28به بالا

7%

تمامی مبلغ ها به تومان می باشد.