چگونه سایز النگو را از طریق قطر داخلی النگو بیابیم؟

چگونه سایز النگو را بیابیم؟

بدست آوردن سایز النگو با اندازه گیری قطر داخلی النگو

قطر قسمت داخلی النگو فعلی خود (النگویی که مناسب دست شماست) را مطابق شکل اندازه گیری کنید.( برحسب میلی متر )
طبق جدول زیر سایز النگو مناسب خود را بیابید


سایز النگو  ، قطر داخلی النگو
( بر حسب میلی متر)
———
البته در نظر داشته باشید که بهترین راه برای به دست آوردن سایز دقیق و بدون اشتباه دستتان، مراجعه به یک مغازه طلا یا نقره فروشی میباشد!